Amirnasima

چرا مدرسه زبان امیر؟

چرا مدرسه زبان امیر؟

چهل سال پیش احساس کمبود ارتباط با دنیای علم در ذهنمان تلالو بخشید شکوفایی این احساس را کجا میتوان یافت و برای رسیدن به این شکوفایی چه باید کرد. نحوه ی ارتباط با دنیای علم از چه راهی ممکن است، ...