آخرین خبر ها

چرا مدرسه زبان امیر؟

چرا مدرسه زبان امیر؟

چهل سال پیش احساس کمبود ارتباط با دنیای علم در ذهنمان تلالو بخشید شکوفایی این احساس را کجا میتوان یافت و برای رسیدن به این شکوفایی چه باید کرد. نحوه ی ارتباط با دنیای علم از چه راهی ممکن است، ...